Τρίτη, 21 Μαΐου, 2024

Όνειρο ζωής να ανοίξεις κομμωτήριο; Μάθε τον τρόπο!

Αν από μικρός σκεφτόσουνα να έχεις τον δικό σου χώρο για να δημιουργείς κομμώσεις, βαφές, χτενίσματα, κάνοντας πιο χαρούμενους και πιο όμορφους τους ανθρώπους γύρω σου..  ίσως πρέπει, σαν κομμωτής πλέον, να σταματήσεις να το αναβάλεις και να ξεκινήσεις τις διαδικασίες να το δημιουργήσεις. 

Με βάση τη νομοθεσία, σχετικά με την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα κουρεία, κομμωτήρια, καταστήματα περιποίησης χεριών, ποδιών, νύχια, κτλ , οι επιχειρηματίες πρέπει απλά να γνωστοποιήσουν την λειτουργία της επιχείρησης τους στο Δήμο τους και σε περίπτωση ελέγχου να πληρούν τους όρους της πολεοδομικής και πυροσβεστικής νομοθεσίας. 

Η πιο πρόσφατη νομοθεσία που διέπει αυτό το κομμάτι είναι ο νόμος Ν. 4442/2016 ( ΦΕΚ 230Α 07-12-2016 ) και η Υπουργική Απόφαση Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 16228/2017 ( ΦΕΚ 1723/Β 18-05-2017).

Με αυτή άλλαξε ο τρόπος έκδοσης Αδειών Λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και πλέον ο επιχειρηματίας επί της ουσίας απλά γνωστοποιεί την λειτουργία της επιχείρησής του στο οικείο Δήμο και στην συνέχεια απλά αν του γίνει έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές θα πρέπει να πληρεί τους όρους της κείμενης πολεοδομικής, υγειονομικής και πυροσβεστικής νομοθεσίας.

Η νομοθεσία αυτή έχει να κάνει με τα καταστήματα που παρέχουν υπηρεσίες κόμμωσης και υπόκεινται στην κατηγορία των καταστημάτων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Δηλαδή κομμωτήρια, καταστήματα περιποίησης χεριών- ποδιών, εργαστήρια tattoo κλπ.

Μπορείτε να αποταθείτε στον δήμο της περιοχής και να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται.

Στον Δήμο της Αθήνας για την χορήγηση βεβαίωσης εγκατάστασης καταστήματος παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι απαραίτητα:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου που θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμό του και η διεύθυνση κατοικίας του. Εφόσον, πρόκειται για εταιρεία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Όταν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρεία, η υποβολή της αίτησης γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδρυτών, όπως αυτός δηλώνεται στο κείμενο της αίτησης. Στην αίτηση δηλώνεται επίσης, το είδος του καταστήματος (κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση, Κ.Α.Δ. , υποκατηγορία αν υπάρχει και η δραστηριότητα της επιχείρησης)*, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή, οδός, αριθμός , οικοδομικό τετράγωνο) και άλλα ακόμα που αναφέρονται επ’ αυτής.

2. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας: Όταν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του ενδιαφερομένου στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος .

Όταν δεν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του/των Ιδιοκτήτη/των του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνει ρητώς ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας.

3. Διάγραμμα στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος (σκαρίφημα – αποτύπωση χάρτη – αριθμός οικοδομικού τετραγώνου).

4. α) Χρήση γης. Δ/νση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης, (ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 57 τηλ: 210 5205000).

β) Εάν το κατάστημα βρίσκεται στις περιοχές: ΠΛΑΚΑ, ΨΥΡΡΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ, ΘΗΣΕΙΟ, ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΑΡΔΗΤΟΣ, ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ, ΚΕΝΤΡΟ και όπου αλλού ορίζονται από Προεδρικά Διατάγματα, είναι απαραίτητη Χρήση γης από το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, (Δ/νση Αρχιτεκτονικής, Οικ. Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων, Τμ. Ιστορικών Κέντρων Πόλεων & Παραδοσιακών Οικισμών, Μεσογείων & Τρικάλων 36, 4ος όροφος, Τηλ. 210 3211180, 2106910667).

5. Έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, μόνο για περιοχές που ορίζονται από Π.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3 και 6 Ν. 3028/2002 (ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ, Μακρυγιάννη 2-4, τηλ.210 9238724 και 210 3219776).

Η διαδικασία

1. Για την χορήγηση Βεβαίωσης ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην αρμόδια κατά τόπο Δημοτική Κοινότητα. Η Βεβαίωση χορηγείται από τη Δημοτική Κοινότητα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από τη Δημοτική Κοινότητα. Η ανωτέρω προθεσμία ανακόπτεται σε περίπτωση που απαιτηθεί συνηγορία από υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το Υπουργείο Πολιτισμού κ.ά. αρμόδιες υπηρεσίες.

2. Μετά τη χορήγηση βεβαίωσης ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων, επί της οδού Λιοσίων 22, εντός πέντε (5) μηνών, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Εάν παρέλθει το ως άνω χρονικό διάστημα η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ανακαλείται αυτοδικαίως.

Αφού κάνει ο ενδιαφερόμενος όλα αυτά και λάβει την βεβαίωση, μέσα στους επόμενους 5 μήνες θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει στην γνωστοποίηση στην σελίδα notifybusiness.gov.gr.

Σε αυτήν θα μπει με τους κωδικούς του από το taxis. Εκεί θα συμπληρώσει τα στοιχεία που του ζητούνται και θα λάβει ένα μοναδικό αριθμό. Πλέον η επιχείρησή του μπορεί να λειτουργήσει.

Προσοχή

• Το ίδιο είδος καταστήματος θα αναγράφεται σε όλα τα δικαιολογητικά που θα κατατίθενται.

• Σε περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση κριθεί αναληθής, ανακαλείται η χορηγηθείσα βεβαίωση καθώς και η τυχόν χορηγηθείσα βεβαίωση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος και εφαρμόζεται το άρθρο 14 της Κ.Υ.Α. 16228/18.5.17 (Φ.Ε.Κ. 1723/18.5.17, τ. Β)

• Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι εξουσιοδοτήσεις να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από αστυνομία ή δημόσια Αρχή

• Η χορήγηση βεβαίωσης εγκατάστασης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος δε συνιστά βεβαίωση λειτουργίας και δεν επιτρέπει την λειτουργία του καταστήματος.

Και αφού βρήκες τα δικαιολογητικά, έκανες τη διαδικασία και πρόσεξες τα τιπς μας
τώρα είσαι πανέτοιμος να ξεκινήσεις και το όμορφο κομμάτι της υπόθεσης, φτιάχνοντας τον χώρο σου ακριβώς όπως σε εκφράζει.
Καθρέφτες, χρώματα, μπουκαλάκια, καρέκλες, πιστολάκια, χτένες και όλα όσα από άψυχο κατάστημα, θα δώσουν ψυχή και ζωή στο νέο σου απόκτημα. Καλή επιτυχία λοιπόν και πολλούς πελάτες!!!

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. Καλησπέρα σας ενδιαφέρον το άρθρο σας πολύ ωραίο! Εαν έχετε την καλοσύνη να μας ενημερώσετε και σχετικά με την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος! Εαν είναι απαραίτητη να ανοίξει κανείς κομμωτηριο και πως μπορεί να την αποκτήσει! Είμαι απόφοιτη της σχολής misel group! Με χαρά θα περιμενω απάντηση σας!

  2. Καλημέρα, χαίρομαι που σας άρεσε το άρθρο μου και σας ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά την άδεια άσκησης επαγγέλματος…μπορείτε να διαβάσετε αυτό, https://hairdressingnews.com/2021/01/10/%ce%b3%ce%af%ce%bd%ce%b5-%ce%ba%ce%bf%ce%bc%ce%bc%cf%89%cf%84%ce%ae%cf%82-%ce%bc%ce%b5-%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%bb%ce%b1/
    Περιμένω οποιοδήποτε άλλο σχόλιο, έχετε. Ευχαριστώ ξανά και καλή επιτυχία σε ότι κάνετε απο εδώ και πέρα. Το hairdressingnews, θα σας ενημερώνει για τα πάντα!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

INSTAGRAM

Latest

Tα νέα Color Gels Oils παρουσίασε η Redken

H REDKEN, η νο1 επαγγελματική μάρκα περιποίησης μαλλιών στην Αμερική, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία στις 24/04/2023 ένα digital live event για να παρουσιάσει σε όλη την κομμωτική κοινότητα τη νέα της υγρή βαφή χωρίς αμμωνία, τα Color Gels Oils! Δείτε τι μας είπε ο Κωνσταντίνος Μουστάκας μετά το τέλος του event!

DREAMING BACK TO 80 ’s by KYANA

Σεμινάριο κομμωτών από «άλλη εποχή» πραγματοποιήθηκε με πρωταγωνίστρια την ΚΥΑΝΑ στο President Hotel. Οι Experts έδειξαν τεχνικές βαφών, κερατίνης και εκπληκτικά χτενίσματα εμπνευσμένα από...

Το πρόγραμμα ενδυνάμωσης γυναικών κομμωτικού κλάδου Be Your Best συνεχίζεται!

Το πρόγραμμα ενδυνάμωσης γυναικών κομμωτικού κλάδου Be Your Best συνεχίζεται! Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το 2ο σεμινάριο με τίτλο «Συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής» και εισηγήτρια τη Δήμητρα Γούναρη, CPI Certified...

Ο Dove Palmer στο HAIRFEST EXPERIENCE

Ο Dove Palmer θεωρείται o «πατέρας» των αυστηρών καρέ και ίσως ο σπουδαιότερος κομμωτής της γενιάς του στην ακρίβεια κοπής μαλλιών.  Είχαμε την χαρά να τον απολαύσουμε στο stage του HAIRFEST EXPERIENCE. Μετά το τέλος του event τον φιλοξενήσαμε στο studio του HairDressing News όπου μας παραχώρησε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης. Απολαύστε τον!

Ο Josh Lamonaca στο HAIRFEST EXPERIENCE

Ο Josh Lamonaca Θεωρείται δίκαια αν όχι ο κορυφαίος αλλά στους κορυφαίους καλλιτέχνες-εκπαιδευτές στον κόσμο. Μετά το τέλος της παρουσίασης, φιλοξενήσαμε τον Josh Lamonaca στο στούντιο του HairdressingNews.com. Μας μίλησε για το πως έζησε ο ίδιος το HAIRFEST EXPERIENCE. Απολαύστε τον!