Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

Θέματα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας κουρέων -κομμωτών και προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις

Οι κατάλογοι Θεμάτων βρίσκονται από σήμερα στη διάθεση των υποψηφίων για πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας
Κομμωτών – Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών αλλά και Ποδιών.

Με αυτό τον τρόπο λοιπόν, δίνεται ο εύλογος χρόνος στους ενδιαφερόμενους να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποίησης, πριν από την έναρξη υποβολής των αιτήσεων που θα γίνει η ανακοίνωση μέσω της ιστοσελίδας του www.eoppep.gr.

Οι κατάλογοι που καταρτίστηκαν με τη συμβολή επαγγελματιών αλλά και εκπαιδευτών του χώρου, Εμπειρογνωμόνων και Ειδικών Επιστημόνων
από το μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ, περιλαμβάνουν θέματα θεωρητικής και πρακτικής κατεύθυνσης, υπό μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου,
και τις αντίστοιχες σωστές απαντήσεις για τη διευκόλυνση και καλύτερη προετοιμασία των υποψηφίων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους εδώ ή μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΠΕΠ στην ενότητα 
«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΜΜΩΤΩΝ-ΚΟΥΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΙΩΝ»

Στους επιτυχόντες θα χορηγείται ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Επάρκειας επιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 403 του ν. 4957/2022
με την οποία θα μπορούν να λάβουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Για την συμμετοχή στις εξετάσεις οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις δείτε το σχετικό ΦΕΚ.

Άρθρο 10
Όροι, προϋποθέσεις αλλά και απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις
Οι περ. ζ) της παρ. 2 και γ) της παρ. 3, καθώς και η παρ. 4 του άρθρου 239 του ν. 4281/2014 εξακολουθούν
να εφαρμόζονται έως τις 31.12.2023 για όσους συγκεντρώνουν, έως την 1η.12.2022, τις νόμιμες προϋποθέσεις
συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές.

Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών – Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών αλλά και ποδιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 403 του ν. 4957/2022, έχουν:

1.1 Για την κατηγορία των κομμωτών – κουρέων, προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι
οι εξής:

α) Βεβαίωση μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας
τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) ή σε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών,
με ημερομηνία ολοκλήρωσης μέχρι τις12.11.2012, στην κομμωτική τέχνη αλλά και αποδεδειγμένη
προϋπηρεσία έως την 01/12/2022 δύο (2) ετών ή εξακοσίων (600) ημερομισθίων, με εξαρτημένη ή μη εργασία, στο οικείο επάγγελμα, σε κομμωτήριο ή κουρείο, ή εφόσον πρόκειται για διδακτική πείρα στο αντικείμενο της κομμωτικής τέχνης.
β) Επιτρέπεται η συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους εμπειροτεχνίτες οι οποίοι δεν έχουν
τίτλο σπουδών και οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία έως την 01/12/2022 τριών (3) ετών και άνω ή εννιακοσίων(900) ημερομισθίων,
με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή διαθέτουν διδακτική πείραστο αντικείμενο της κομμωτικής τέχνης
ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στο οικείο επάγγελμα.

Στην περίπτωση που η επαγγελματική πείρα είναι διδακτική, η αναγωγή του μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε έτη πλήρους απασχόλησης γίνεται όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΓΠ/20082/22.10.2012 (Β’ 2844).

1.2. Για την κατηγορία των τεχνιτών περιποίησης χεριών και ποδιών, προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι οι εξής:
α) Βεβαίωση μετά από παρακολούθηση προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε Κ.Δ.Β.Μ. ή σε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών,
με ημερομηνία ολοκλήρωσης μέχρι τις 12.11.2012, στο αντικείμενο του τεχνίτη περιποίησης χεριών αλλά και ποδιών
και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία έως την 01/12/2022 δύο (2) ετών ή εξακοσίων (600) ημερομισθίων, με εξαρτημένη ή μη εργασία,
στο οικείο επάγγελμα, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών – ποδιών,
ή διαθέτουν διδακτική πείρα στο αντικείμενο του τεχνίτη περιποίησης χεριών αλλά και ποδιών.
β) Επιτρέπεται επιπλέον η συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις πιστοποίησης στους εμπειροτεχνίτες οι οποίοι δεν έχουν
τίτλο σπουδών και οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία έως την 01/12/2022 τριών (3) ετών και άνω ή εννιακοσίων (900) ημερομισθίων,
με εξαρτημένη ή μη εργασία, σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών – ποδιών
ή εφόσον πρόκειται για διδακτική πείρα στο αντικείμενο της περιποίησης χεριών και ποδιών ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας
από Ο.Τ.Α. στο οικείο επάγγελμα.».

Στην περίπτωση που η επαγγελματική πείρα είναι διδακτική, η αναγωγή του μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε έτη πλήρους
απασχόλησης γίνεται όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. ΓΠ/20082/22.10.2012 (Β’ 2844).

Για τους αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. υποψηφίους απαιτείται επιπλέον να διαθέτουν αποδεικτικό ισχύουσας άδειας παραμονής τους στην Ελλάδα.

Οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών- Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών αλλά και ποδιών, όποτε αυτές διεξάγονται, καταβάλλουν τα απαιτούμενα εξέταστρα και υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής με συνημμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή,
με τον τρόπο που ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση – πρόσκληση έναρξης διεξαγωγής των εξετάσεων πιστοποίησης.

Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία αποστέλλονται σε ψηφιακή μορφή:

i. Βεβαίωση Επιτυχούς Παρακολούθησης προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης Κομμωτών – Κουρέων ή Τεχνιτών περιποίησης χεριών αλλά και ποδιών διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών από το αντίστοιχο Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ή Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
ii. Έγγραφο ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία έως την 01η/12/2022,
δύο (2) ετών ή εξακόσια (600) ημερομίσθια με εξαρτημένη ή μη εργασία.
Η προϋπηρεσία αφορά στο οικείο επάγγελμα (για την ειδικότητα του Κομμωτή – Κουρέα: σε κομμωτήριο ή κουρείο και για την ειδικότητα του Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών: σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών αλλά και ποδιών.
Τα παραπάνω έγγραφα συνοδεύονται λοιπόν από αποδεικτικά στοιχεία ασφαλιστικού ή και φορολογικού τύπου ή από πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης βάσει των οποίων τεκμηριώνεται η ως άνω προϋπηρεσία.
iii. Οι εμπειροτεχνίτες, έγγραφο ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει αποδεδειγμένη προϋπηρεσία έως την 01η/12/2022,
τριών (3) ετών ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια με εξαρτημένη ή μη εργασία.
Η προϋπηρεσία αφορά στο οικείο επάγγελμα (για την ειδικότητα του Κομμωτή – Κουρέα: σε κομμωτήριο ή κουρείο και
για την ειδικότητα του Τεχνίτη περιποίησης χεριών αλλά και ποδιών: σε κομμωτήριο ή κουρείο ή επιχείρηση
που παρέχει υπηρεσίες περιποίησης χεριών και ποδιών.
Τα παραπάνω έγγραφα συνοδεύονται αποδεικτικά στοιχεία ασφαλιστικού ή και φορολογικού τύπου ή από πιστοποιητικό προϋπηρεσίας από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης βάσει των οποίων τεκμηριώνεται η ως άνω προϋπηρεσία.
iv. Δελτίο αστυνομικής ή στρατιωτικής ταυτότητας δύο όψεων ή ελλείψει ταυτότητας, ευκρινές φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. εκείνων στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
Σε περίπτωση αποστολής διαβατηρίου θα πρέπει να αποστέλλεται επιπλέον και πιστοποιητικό γέννησης (για την αναγραφή του ονόματος πατρός).

Για τους Ομογενείς: Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

Για τους Αλλοδαπούς: Ταυτότητα ή διαβατήριο πολίτη κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταφρασμένο πιστοποιητικό γέννησης,
βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τους Αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε. απαιτείται επιπρόσθετα Αποδεικτικό νόμιμης άδειας παραμονής στην Ελλάδα ή αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης αρμόδιας αρχής ότι έχει κατατεθεί αίτηση έκδοσης άδειας παραμονής στην Ελλάδα για τον χρόνο συμμετοχής στις εξετάσεις.
vi. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνουν ότι:

Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθή αλλά και τα επισυναπτόμενα σαρωμένα έγγραφα είναι πιστά εκ του πρωτοτύπου.

Σε περίπτωση ανακρίβειας, γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1599/1986.

Αποδέχομαι την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου για τις ανάγκες αλλά και αποκλειστικά στο πλαίσιο της οργάνωσης και διεξαγωγής
των εξετάσεων και ανακοίνωσης αποτελεσμάτων καθώς και για, τυχόν περαιτέρω στατιστική επεξεργασία αυτών.

Αποδέχομαι την τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στο οποίο περιέχονται ατομικά στοιχεία,
στοιχεία που συνδέονται με το βιογραφικό μου (εκπαίδευση και επαγγελματική πείρα), καθώς και στοιχεία επικοινωνίας μου.

Συναινώ και συγκατατίθεμαι στο δικαίωμα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για χρήση, επεξεργασία αλλά και κοινοποίηση των στοιχείων,
που έχω υποβάλλει, εφόσον ενταχθώ στο Μητρώο Κομμωτών-Κουρέων ή στο Μητρώο Τεχνιτών Περιποίησης χεριών και ποδιών με πιστοποιημένη Επαγγελματική Επάρκεια, σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις του εθνικού δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων
και περί διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών.

Επίσης οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά ελέγχονται από ελεγκτή ενταγμένο στο Υπομητρώο Αξιολογητών Ελέγχου Πληρότητας και συμβατότητας αιτήσεων του Μητρώου Αξιολογητών Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με τη διαδικασία
που θα οριστεί από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Στην περίπτωση βέβαια που τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή, οι αιτούντες ειδοποιούνται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα
συμπληρωματικά δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της πληρότητας-συμβατότητας της αίτησής τους σε χρονικό διάστημα
που θα οριστεί από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από εισήγηση της ΚΕΠΕΕΚ.

Μετά τον έλεγχο των στοιχείων αλλά και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η υποβληθείσα αίτηση χαρακτηρίζεται «πλήρης»,
εφόσον ανταποκρίνεται σε όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και έχουν υποβληθεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά
ή «μη πλήρης», στην περίπτωση κατά την οποία μετά την εκπνοή των προθεσμιών που έχουν τεθεί δεν ανταποκρίνεται σε όλες
τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου ή δεν έχουν υποβληθεί όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Εάν η αίτηση χαρακτηρισθεί ως «μη πλήρης» λοιπόν ο υποψήφιος δεν δικαιούται συμμετοχής στις εξετάσεις,
τα δε καταβληθέντα εξέταστρα εκπίπτουν υπέρ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Τέλος το αποτέλεσμα ελέγχου της αίτησης κοινοποιείται στον υποψήφιο μέσω του ηλεκτρονικού του χαρτοφυλακίου.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

INSTAGRAM

Latest

Hairdressing News inspiration από την Beatrice Balinschi

Για ακόμη μια φορά παίρνουμε έμπνευση από την Beatrice Balinschi και τις εξαιρετικές δημιουργίες της! https://www.instagram.com/p/C4bYxSFLl-S/?img_index=1 Στο Hairdressing News αγαπούμε την έμπνευση, την δημιουργία και το...

Hairdressing News inspiration από τον Cihan Bulut Erdbeerschnitte

Για ακόμη μια φορά παίρνουμε έμπνευση από τον Cihan Bulut Erdbeerschnitte και τις εξαιρετικές δημιουργίες του! https://www.instagram.com/p/C4GwWtjLTYg/?g=5&img_index=1 Στο Hairdressing News αγαπούμε την έμπνευση, την δημιουργία και...

Hairdressing News inspiration από τον Attila Can

Για ακόμη μια φορά παίρνουμε έμπνευση από τον Attila Can και τις εξαιρετικές δημιουργίες του! https://www.instagram.com/p/C4Yk6hWux83 Στο Hairdressing News αγαπούμε την έμπνευση, την δημιουργία και το...

Live Event με την Μαρία Δρετάκη

Έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε την Μαρία Δρετάκη, ιδρύτρια της DESIGN ART ACADEMY, σε ένα ακόμη Live Event! https://youtube.com/live/fSut3O5O7Bc Στο hairdressingnews.com, αφοσιωμένοι στην προώθηση της συνεχούς...

Hairdressing News inspiration από τον Josh O’meara-Patel

Για ακόμη μια φορά παίρνουμε έμπνευση από τον Josh O'meara-Patel και τις εξαιρετικές δημιουργίες του! https://www.instagram.com/p/CvNsJWRtmNc Στο Hairdressing News αγαπούμε την έμπνευση, την δημιουργία και το...