Παρασκευή, 12 Απριλίου, 2024

Γίνε κομμωτής με βούλα! Τι χρειάζεσαι για απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος;

Τις κούκλες μας πολλοί κουρέψαμε…

Zωντανούς ανθρώπους καλύτερα να το κάνουν μόνο όσοι ξέρουν να κρατάνε και να χειρίζονται το ψαλίδι.
Το να αποφασίσει κάποιος να ασκήσει το επάγγελμα του κομμωτή είναι σοβαρότατη υπόθεση και η νομοθεσία προϋποθέτει αρκετά δικαιολογητικά για να σου δώσει το δικαίωμα να εξασκήσεις το συγκεκριμένο επάγγελμα. 

1.Για Κουρέα Κομμωτή Κομμώτρια

Περίπτωση  Α) 

Πτυχίο  επαγγελματικής εκπαίδευσης  και  κατάρτισης  επιπέδου 2 του ν.2009/1992 ειδικότητας Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής «Κομμώσεως και Βαφής Μαλλιών»

ή

Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 2 ν. 2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε. Α Κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης» ή ισότιμος τίτλος σπουδών και ένας (1) χρόνος προϋπηρεσίας.

Περίπτωση  Β)

Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 3 του ν.2009/1992 ειδικότητας Τ.Ε.Ε  Β κύκλου σπουδών «Κομμωτικής Τέχνης»

ή

Ισότιμος τίτλος σπουδών και εννέα (9) μήνες προϋπηρεσία.

Περίπτωση  Γ)

Πτυχίο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του ν.3475/1992 ειδικότητας ΕΠΑ.Σ «Κομμωτικής Τέχνης» ή

Ισότιμος τίτλος σπουδών αλλοδαπής και εννέα (9) μήνες προϋπηρεσία.

Περίπτωση  Δ)

Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης  και κατάρτισης επιπέδου 3, που χορηγείται στους  αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) μετά από πιστοποίηση της ειδικότητας «Τεχνίτης  Κομμωτικής Τέχνης»

ή

Ισότιμος τίτλος σπουδών και  έξι (6) μήνες προϋπηρεσία.

Περίπτωση  Ε)

Πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 4, που χορηγείται  στους αποφοίτους της Γ  τάξης των Επαγγελματικών  Λυκείων  (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις

ή

Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), επιπέδου 4 (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ  Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από  ενδοσχολικές εξετάσεις, ειδικότητας «Κομμωτικής Τέχνης» και έξι (6) μήνες προϋπηρεσία.

Περίπτωση  ΣΤ)

Δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους  Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση ή ισότιμος τίτλος  σπουδών της αλλοδαπής.

Περίπτωση  Ζ)

Βεβαίωση επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά από παρακολούθηση προγράμματος  συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον εξακοσίων (600) ωρών σε  πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου  Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα  και το οποίο συνοδεύεται  από ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα και το οποίο συνοδεύεται από αποδεδειγμένη  προϋπηρεσία  είκοσι τεσσάρων (24) μηνών στο οικείο επάγγελμα, η οποία αποκτήθηκε πριν ή μετά από την αποφοίτηση ή και κατά τη διάρκεια της  φοίτησης, και πιστοποίηση από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Επιτρέπεται η συμμετοχή στις παραπάνω εξετάσεις πιστοποίησης στους μη έχοντες τίτλο σπουδών εμπειροτεχνίτες , οι οποίοι έως τις 31-12-2017 θα έχουν προϋπηρεσία  τριών (3) ετών και άνω ή εννιακόσια (900) ημερομίσθια, με εξαρτημένη ή μη εργασία , σε κομμωτήριο ή κουρείο ή προσκομίζουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας  από  Οργανισμό Τοπικής  Αυτοδιοίκησης. >> β) Η τελευταία φράση της παρ. β του άρθρου 240 του ν.4281/2014 αντικαθίσταται ως εξής  «Οι ενταγμένοι στα Μητρώα του παρόντος  άρθρου , έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα της αντίστοιχης ειδικότητας , όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 237».

Και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Νόμου 4763/20

Άρθρο 108

Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών – Τροποποίηση του άρθρου 239 του ν. 4281/2014

1. Οι περ. ζ ́ της παρ. 2 και γ ́ της παρ. 3, καθώς και η παρ. 4 του άρθρου 239 του ν. 4281/2014 (Α ́ 160) καταργούνται.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργείται η υπό στοιχεία Κ1/87231/31-5-2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. «Σύστημα πιστοποίησης επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών-Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών» (Β ́ 2146).

2. Οι παρ. ζ ́ της παρ. 2 και γ ́ της παρ. 3, καθώς και η παρ. 4 του άρθρου 239 του ν. 4281/2014 εξακολουθούν να εφαρμόζονται έως τις 31-12-2022 για όσους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Ισχύουν για όσους συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου μπορεί να παραταθεί. Στο επιπλέον χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, μία (1) μόνο φορά.

Συγχαρητήρια και Καλή σταδιοδρομία.  Αφού πέρασες όλο αυτό το ταξίδι μόρφωσης, τώρα είσαι ένας κομμωτής/τρια. Μπορώ να σε εμπιστευτώ να κουρέψεις, να βάψεις και να ασχοληθείς με την μακριά κόμη μου. Συγχαρητήρια ξανά!!! 

26 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Καλησπέρα! Δουλεύω σε κομμωτήριο από τι 2011 συνεχόμενα…Δυστυχώς δεν ξέρω που είναι θαμμένο το πτυχίο μου….μπορώ δηλαδή να προσκομίσουν τα χρόνια προϋπηρεσίας μου για την άδεια? Ευχσριστω

  • Καλημέρα σας κυρία Τοζακίδου!

   Η συμμετοχή σας στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι άμεσα εξαρτώμενη από τις σπουδές σας.

   Αν δεν προσκομίσετε οποιοδήποτε τίτλο σπουδών μπορείτε να συμμετέχετε σε εξετάσεις ως εμπειροτεχνίτης με 3 χρόνια προϋπηρεσία.

   Η νομοθεσία σύμφωνα με το τελευταίο ΦΕΚ προβλέπει τη συμμετοχή σας ως εμπειροτεχνίτης έως το τέλος του 2022 και πιθανών να παραταθεί ως το 2024 .

   • Κάθε ποτε διενεργούνται εξετάσεις;; Μένω Θεσσαλονίκη και προσπαθώ να βρω πληροφορίες …
    Ανήκω κι εγώ στη κατηγορία εργατοτεχνιτών
    Οποιαδήποτε πληροφορία θα με βοηθούσε πολύ

   • Καλησπέρα εγώ έχω το δίπλωμα του ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ το οποίο δεν είναι αναγνωρίσιμο χαρτί αλλά έχω ένσημα ως το 2015.15 Χρόνια περίπου προϋπηρεσία μπορώ να δώσω εξετάσεις? Και αν Ναι ποτέ?

   • Καλησπέρα μετά ένσημα που έχω ωs βοηθός κομμωτή μπορώ να δώσω τις εξετάσεις????Το πτυχίο μου είναι από τον Αμάραντο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.Τα ένσημα που έχω είναι πάνω από 10χρονια ως και το 2015.

 2. Καλησπέρα Κλεάνθη αποφοίτησα το 1998 και έχω α κύκλο σπουδών από ΕΠΑΛ τότε ΤΕΕ έκανα δύο χρόνια προϋπηρεσία σε κομμωτήριο έβγαλα άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και από το 2002 έχω δικό μου κομμωτήριο.Πρεπει να υποβληθω πάλι σε εξετάσεις στον ΕΟΠΠΕΠ;κι αν ναι σε τι θα μου χρησιμεύσει αυτό;

 3. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΟΥΡΕΙΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ (ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ)ΕΧΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ,ΜΕΤΡΑΕΙ ΣΑΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ:ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΥΤΟ.
  ΣΗΜΕΙΩΤΕΟΝ ΟΤΙ ΥΠΕΡΧΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ΄.

 4. Καλημέρα έχω το πτυχίο του επας και δουλεύω σε κομμωτήριο από το 2014 τι πρέπει να κάνω για να πάρω την άδεια εξασκήσεως??

 5. Καλησπερα σας ! Εχω πτυχιο Τ.Ε.Ε αναγνωρισμενω απο το κρατος δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης και 16 χρονια προύπηρεσιας συνεχομενα μεχρι σημερα στο χωρο κομμωτηριου , που πρεπει να απευθηνθω για την αδεια επαγγελματος ;;;

 6. καλησπέρα έχω τελειώσει σχολή δια βίου μάθησης αλλά με ενδιαφέρει το αντρικό κούρεμα μόνο (barber) για να βγάλω την άδεια εξασκησεωσ επαγγέλματος για κουρέα μόνο μπορώ να δώσω εξετάσεις μόνο για κουρέα (όχι γυναικεία?)

 7. Καλησπερα έχω τελειώσει ιδιωτική σχολη κομμωτήκης 2002-2004 . Έχω δουλεψει 8 χρ με ένσημα. Μέχρι 2017. Πρέπει να δώσω εξετάσεις για να πάρω άδεια;

 8. Και κάθε ποτε γίνονται οι εξετάσεις για τους έμπειρο τεχνίτες ;
  Μένω Θεσσαλονίκη
  Που μπορούμε να δούμε ανακοινώσεις σχετικά με τις ημερομηνίες των εξετάσεων ;

 9. Καλησπέρα σας.. Εάν υπάρχει πτυχίο κομμωτικής τέχνης από σχολή ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ χρειάζεται να δώσω εξετάσεις για πιστοποίηση για να μπορώ να ανοίξω απλά ένα κουρείο? Νόμιζα δεν χρειαζόταν για ανδρικό παιδικό..

 10. Καλησπέρα σας..Αν κατάλαβα καλά για τους κατόχους τίτλο σπουδών από ΙΕΚ καταργήθηκαν οι εξετάσεις πιστοποίησης; Η όχι;
  Ευχαριστώ

 11. Καλησπέρα σας. Είμαι αυτοδίδακτη και έχω ένσημα 7 χρόνια + πάνω στην κομμωτική.. σε όλα τα πόστα. τι πρέπει να κάνω για βγάλω την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος;

 12. Καλησπέρα, έχω πτυχίο κομμωτικής τέχνης επιπέδου 3.χρειαζεται προϋπηρεσία για άδεια άσκησης επαγγέλματος; Να επισημάνω ότι η μητέρα μου έχει κομμωτήριο με άδεια ασκήσεως κομμώτη α και δεν μπορει λόγω πρώτου βαθμού να μετρήσει η προϋπηρεσία μου εκεί.
  Παρόλα αυτά είμαι κάτοχος άσκησης επαγγέλματος κουρέα. Μπορώ να είμαι στο ίδιο κατάστημα με δική μου άδεια;

 13. Καλησπέρα. Εχω τελειώσει κομμωτική σε εργαστήρια ελεύθερων σπουδών. Εχω εργαστεί στην Αλβανία 7 χρόνια και από πέρσι δουλεύω Θεσσαλονίκη Εχω ελ πηδά για άδεια ;;

 14. Καλησπέρα σας,εγω εχω τελειώσει την σχολή μου σε ιδιωτικό στην Αλβανία, εχω περίπου 7 χρόνια προϋπηρεσία μερική απασχόληση εδω στην Ελλάδα, θα ήθελα να βγάλω άδεια εξασκισεως επαγγέλματος, το πτυχίο μου το οποίο είναι αλβανικό, μετράει εάν το μεταφράσω σε κάποιο μεταφραστεί το οποίο αναγνωρίζεται στην ευρωπαϊκή ένωση, και εάν χρειάζεται να μεταφράσω και το πιστοποιητικό γέννησης;και τι άλλα δικαιολογητικά χρειάζονται, για εμένα που ειμαι από ξένη χώρα ,θα το εκτιμούσα να παρω απάντηση ευχαριστώ πολύ!

 15. Καλημερα σας! Έχω τελειωσει τεχνικό λύκειο ΤΕΕ πριν πολλα χρόνια κ εχω δουλέψει 15 χρόνια σε κομμωτηρια! Τι χρειάζεται για να βγάλω την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και ποια είναι η διαδικασία; Ευχαριστω Πολύ!

 16. Καλησπέρα σας έχω τελειώσει της σπουδές μου από τον 2008 κομμώτρια και άκρο νυχιών και είμαι ακόμα με μια βεβαίωση σπουδών έχω 6 χρόνια προϋπηρεσία ,και θα ήθελα να βγάλω το πτυχίο μου, μήπως ξέρετε που μπορώ να κατευθύνω σας παρακαλώ

 17. Γεια σας θα ήθελα να βγάλω άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κομμωτή.
  Έχω προϋπηρεσία με ενσημα από το 2002 αλλά αυτά τα ένσημα είναι είτε βοηθού κομμωτή είτε υπαλλήλου κτλ βάση της ελληνικής εργασιακης πραγματικότητας…
  Το πτυχίο μου είναι από ιδ.τεε επίπεδου 2
  Τα ένσημα κομμωτή λοιπόν που διαθέτω είναι περίπου 6-7 μήνες …κ τα υπόλοιπα είναι βοηθού κτλ…
  Τι γίνεται σε αυτήν περίπτωση ?
  Μπορώ να πάρω άδεια άσκησης επαγγέλματος με τα ένσημα κομμωτή που διαθέτω?
  Εξαγοράζονται κάποια ένσυμα από τα υπόλοιπα για τα συμπληρώσω αυτά που απαιτούνται?
  Γίνεται κάτι άλλο?
  Ευχαριστώ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

INSTAGRAM

Latest

Tα νέα Color Gels Oils παρουσίασε η Redken

H REDKEN, η νο1 επαγγελματική μάρκα περιποίησης μαλλιών στην Αμερική, πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία στις 24/04/2023 ένα digital live event για να παρουσιάσει σε όλη την κομμωτική κοινότητα τη νέα της υγρή βαφή χωρίς αμμωνία, τα Color Gels Oils! Δείτε τι μας είπε ο Κωνσταντίνος Μουστάκας μετά το τέλος του event!

DREAMING BACK TO 80 ’s by KYANA

Σεμινάριο κομμωτών από «άλλη εποχή» πραγματοποιήθηκε με πρωταγωνίστρια την ΚΥΑΝΑ στο President Hotel. Οι Experts έδειξαν τεχνικές βαφών, κερατίνης και εκπληκτικά χτενίσματα εμπνευσμένα από...

Το πρόγραμμα ενδυνάμωσης γυναικών κομμωτικού κλάδου Be Your Best συνεχίζεται!

Το πρόγραμμα ενδυνάμωσης γυναικών κομμωτικού κλάδου Be Your Best συνεχίζεται! Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε το 2ο σεμινάριο με τίτλο «Συμφιλίωση επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής» και εισηγήτρια τη Δήμητρα Γούναρη, CPI Certified...

Ο Dove Palmer στο HAIRFEST EXPERIENCE

Ο Dove Palmer θεωρείται o «πατέρας» των αυστηρών καρέ και ίσως ο σπουδαιότερος κομμωτής της γενιάς του στην ακρίβεια κοπής μαλλιών.  Είχαμε την χαρά να τον απολαύσουμε στο stage του HAIRFEST EXPERIENCE. Μετά το τέλος του event τον φιλοξενήσαμε στο studio του HairDressing News όπου μας παραχώρησε μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης. Απολαύστε τον!

Ο Josh Lamonaca στο HAIRFEST EXPERIENCE

Ο Josh Lamonaca Θεωρείται δίκαια αν όχι ο κορυφαίος αλλά στους κορυφαίους καλλιτέχνες-εκπαιδευτές στον κόσμο. Μετά το τέλος της παρουσίασης, φιλοξενήσαμε τον Josh Lamonaca στο στούντιο του HairdressingNews.com. Μας μίλησε για το πως έζησε ο ίδιος το HAIRFEST EXPERIENCE. Απολαύστε τον!